Για τα Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ) ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 35  "Χαρακτηρισμός φοίτησης και συνέπειες στην προαγωγή και απόλυση μαθητών" του Π.Δ. 60/2006 (ΦΕΚ Α' 65)

Αρθρο 35
Χαρακτηρισμός φοίτησης και συνέπειες στην προαγωγή και απόλυση μαθητών
1. Η φοίτηση όλων των μαθητών των Ενιαίων Λυκείων χαρακτηρίζεται με πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων καθηγητών την ημέρα που λήγουν τα μαθήματα ως επαρκής ή ανεπαρκής , με βάση το σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους , σε συνδυασμό με την ετήσια προφορική επίδοση σε όλα τα μαθήματα.
2. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση στην περίπτωση κατά την οποία:
    α) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή , που σημειώθηκε κατά το λήγον διδακτικό έτος , δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50) , ανεξάρτητα από τους λόγους πραγματοποίησής τους .
    β) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114) , από τις οποίες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται , <<σύμφωνα με το άρθρο 3 του π.δ. 485/83 (ΦΕΚ184 Α') >>.
       
Κατ' εξαίρεση , ο Σύλλογος των διδασκόντων κάθε Σχολείου με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει ως επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε από εκατόν δέκα πέντε έως εκατόν εξήντα τέσσερις (115 - 164) απουσίες , υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες και οφείλονται σε ασθένεια , που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα παραπάνω , και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική . Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται στην προκειμένη περίπτωση η επίδοση του μαθητή , όταν ο γενικός μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο) , όπως προκύπτει από το άθροισμα των Μ.Ο. , των δύο τετραμηνιαίων βαθμών στο Λύκειο , διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκομένων μαθημάτων , είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του κοσμιωτάτη.
    γ) Συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στην παρ. 6 εδ. δ' του άρθρου 1 του π.δ. 294/1980.
3. Οι μαθητές , των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής, προσέρχονται κανονικά στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου.
4. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από πενήντα (50) απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν.
5. Οι μαθητές , των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής , είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.
6. Για τους μαθητές , που φοιτούν στα Εσπερινά και Μουσικά Λύκεια , τα αριθμητικά όρια των εκατόν δεκατεσσάρων (114) και εκατόν εξηντατεσσάρων (164) απουσιών για το χαρακτηρισμό της φοίτησης προσαυξάνονται κατά δεκα έξι (16).
7. Ο υπεύθυνος καθηγητής για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών τμήματος ή τάξεως , αφού ενημερώσει το Διευθυντή του σχολείου ότι ο μαθητής συμπλήρωσε ήδη εικοσιτέσσερις (24) απουσίες , δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες , είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τον κηδεμόνα με ταχυδρομική επιστολή , η οποία στέλνεται με τη μέριμνα του σχολείου από την 1η έως την 5η κάθε μήνα για τις απουσίες του μήνα που προηγήθηκε.

 

Joomla templates by a4joomla